Login Form

339977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1247
3373
4620
323956
31695
31022
339977

Your IP: 34.234.223.162
Server Time: 2020-09-21 07:37:20

profile

ประวัติ

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย

 

      =ปี พ.ศ. 2511 ประเทศไทยมีคำว่า  “เวชระเบียน” การปฎิบัติงานด้านเวชระเบียนของโรงพยาบาลต่างๆ  

ส่วนใหญ่มีวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ

     =ปี พ.ศ. 2520 กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในขณะนั้น เห็นความสำคัญของเวชระเบียนที่เป็นเอกสารสำคัญทางการแพทย์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพที่ดียิ่ง   และเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีวิชาชีพด้านเวชระเบียนมาบริหารจัดการโดยเฉพาะ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)   ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเวชระเบียน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชื่อโรงเรียนพนักงานเวชสถิติ หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5)  วิเคราะห์หลักสูตรโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เน้นความรู้ทางด้านการแพทย์  มีวิทยาจารย์แพทย์จากหน่วยงานกรมการแพทย์ และแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

             4นายแพทย์กมล  สินธุวานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์ (ขณะนั้น)  เป็นผู้นำก่อตั้งโรงเรียน และสอนวิชากายวิภาค(Anatomy) ด้วยตัวท่านเอง  ภาคปฎิบัติศึกษาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 

4แพทย์หญิงสมพร  เอกรัตน์ หัวหน้าแผนกเวชระเบียนและสถิติ (Medical Records and Statistics)โรงพยาบาลศิริราช ที่ปรึกษาด้านสถิติองค์การอนามัยโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย  สอนวิชาหลักด้านเวชระเบียน

 

4นายแพทย์สมชาย สมบรูณ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สนับสนุนที่ตั้งของโรงเรียน กรรมการหลักสูตรและเป็นวิทยาจารย์สอน กล่าวว่าจะผลิตนักศึกษา 25  รุ่น  รุ่นละ 25 คน  เป็นตัวหลักก็จะครอบคลุมโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นก็ให้ไปพัฒนาสอนกันเอง (หมายถึงว่าจบไปเป็นหัวหน้างาน คิดว่าเช่นนั้น เพราะตอนที่สมัคร มีหน่วยงานให้เลือกหลายแห่ง)

          1นักศึกษารุ่นที่ 1 รับจากเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในโรงพยาบาลต่างๆ ในงานเวชระเบียน มีวุฒิการศึกษามัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5)  คัดเลือกเข้าศึกษาเป็นนักเรียนทุนจำนวน 16 คน 

1นักศึกษารุ่นที่ 2 รับสมัครจากบุคคลทั่วไป ที่จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5) จำนวน 25 คน ทุกคนต้องเลือกโรงพยาบาลที่เมื่อจบแล้วจะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการประจำหน่วยงานนั้น  และใช้เป็นแนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆมา 

ในระยะแรกๆ นักศึกษาที่จบมาเรียก เจ้าหน้าที่เวชระเบียน  ภาษาอังกฤษใช้ Medical Records and Librarian เนื่องจากเป็นวิชาชีพใหม่ หน่วยงานต่างๆยังไม่เข้าใจบริบทที่ควรปฎิบัติ ทำให้การมอบหมายงานไม่ชัดเจนในบริบท   จึงปรับชื่อเป็นเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ภาษาอังกฤษใช้ Medical Records and Statistics   และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเวชสถิติ  

 

   1ลำดับอาจารย์ใหญ่ บริหารโรงเรียนเวชสถิติ  

              1. อาจารย์พูนสุข    พูลศักดิ์วรสาร

2. อาจารย์ดลชาติ   ตันติวานิช

3. อาจารย์จรีย์       สอิ้ง

   =ปี พ.ศ. 2522  มีการสำรวจชุมชนแวดล้อมศาลายา นครปฐม เพื่อเป็นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัย นักเรียนเจ้าพนักงานเวชสถิติรุ่นที่2 ได้ลงสนามภาคปฎิบัติในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นชุมชนแวดล้อมต่อการตั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับของวิทยาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    =ปี พ.ศ. 2523  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพนักงานเวชสถิติ   เป็น โรงเรียนเวชสถิติ

    =ปี พ.ศ. 2534 พ.ญ.หญิงสมพร  เอกรัตน์  ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และ ผศ.ดลชาติ  ตันติวานิชประสานการเปิดหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญาตรี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน  (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ คือเจ้าหน้าที่เวชสถิติที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ รศ.ดร.นฤนันท์  สุริยมณี เป็นผู้อำนวยการโครงการต่อเนื่อง

  =ปีพ.ศ.2535 นักศึกษาต่อเนื่องรุ่นที่ 1หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล

  =ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนเวชสถิติ ได้โอนย้ายจากสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ไปขึ้นกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรวบรวมหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ใว้ในหน่วยงานเดียวกันบริหารจัดการโรงเรียนเวชสถิติไปตั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยศเส

            ระยะเวลาช่วงนี้  มีการปรับปรุงการเลื่อนไหลของตำแหน่ง  การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง การลดจำนวนข้าราชการ การจ่ายค่าตอบแทนตามบริบท  เหล่านี้ ล้วนแต่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเวชสถิติอย่างมาก  ประกอบกับความเข้าใจขององค์กรต่างๆ ต่อเวชสถิติก็มีความสับสนคำว่า  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่เวชสถิติ  เจ้าหน้าที่สถิติ  เจ้าพนักงานเวชสถิติ

  =ปี พ.ศ. 2536นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน  รุ่นที่1 ได้ก่อตั้งชมรมเวชระเบียนและสถิติแห่งประเทศไทย มีสมาชิกชมรมเป็นเจ้าหน้าที่เวชสถิติส่วนใหญ่ เก็บเงินค่าบำรุงชมรมคนละ 500 บาท 

4นางละมัย  มหาวรรย์    เวชสถิติรุ่น1  โรงพยาบาลลำปาง      ประธานชมรม

4นางสาวจันจิรา  มาขำ   เวชสถิติรุ่น 3  สถาบันประสาทวิทยา  เลขานุการชมรม

 =ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนเวชสถิติ ย้ายไปสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ที่กรมวิทยาสาสตร์การแพทย์ ยศเส กรุงเทพฯรี

=ปี พ.ศ. 2548  มีแนวคิดจัดตั้งสมาคม เพื่อ พัฒนาวิชาชีพ สร้างมาตราฐานในวิชาชีพ สร้างความเป็นธรรมและมั่นคง ในวิชาชีพ ชมรมเวชระเบียนฯ จึงเปลี่ยนทีมบริหาร

4นางละมัย  มหาวรรย์    เวชสถิติรุ่น1    โรงพยาบาลลำปาง    ประธานชมรม

              4นางยุพา  รัชตปิติ          เวชสถิติรุ่น2   โรงพยาบาลราชวิถี    เหรัญญิกชมรม

4นายประสพชัย พานาดา  เวชสถิติรุ่น2   สถาบันพยาธิวิทยา    เลขานุการชมรม

=ปี พ.ศ. 2548  วันที่ 10 มิถุนายน 2548 เชิญเจ้าหน้าที่เวชสถิติจำนวน 33 คน ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคม  ณ โรงพยาบาลราชวิถี  มติที่ประชุม

             1) ชื่อสมาคม “สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย” สื่อถึงวิชาชีพที่สมาชิกส่วนใหญ่ อยู่ในงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ   เพื่อเผยแพร่ชื่อวิชาชีพให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก และลดความสับสนในชื่อตำแหน่ง ซึ่งง่ายต่อการกำหนดมาตรฐานงานในตำแหน่ง

              2) ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3/109 ซอยอินทามระ 35 แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งสมาคมควรอยู่ที่ บริเวณที่มีสมาชิกอยู่ใกล้เคียงจำนวนมาก  เดินทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก   

3) มอบให้นายประสพชัย  พานาดา ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับ ตราสัญญาลักษณ์  จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมเพื่อเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมาย   

=ปี พ.ศ. 2551การดำเนินการชมรมเวชระเบียนฯ ไม่คล่องตัวจึงมีการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร

4นางพรรณี   เพ็งจรูญ     เวชสถิติรุ่น1    โรงพยาบาลราชวิถี   ประธานชมรม

              4นางยุพา  รัชตปิติ          เวชสถิติรุ่น2   โรงพยาบาลราชวิถี    เหรัญญิกชมรม

4นายประสพชัย พานาดา  เวชสถิติรุ่น2   สถาบันพยาธิวิทยา    เลขานุการชมรม

 

=ปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่เวชสถิติ เป็น เจ้าพนักงานเวชสถิติ จากที่มีการปรับกฎเกณฑ์ การเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ดำรงค์ตำแหน่งที่ขึ้นด้วย  เจ้าพนักงาน............ ปรับเป็นซี 5  ได้ทุกตำแหน่ง   ทำให้เจ้าหน้าที่เวชสถิติ  พลาดโอกาส  จึงทำเรื่องถึง กพ. ยืนหยันประกาศณียบัตรวิชาชีพเวชสถิติ  เทียบเท่าอนุปริญญา

=ปี พ.ศ. 2553  ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคจากอธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครทะเบียนเลขที่ จ.4472/2553 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553   ชื่อว่าสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ”  ย่อว่า สวสท เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Medical  record and Statistics Association of Thailand ย่อว่า MRST

 

      1 ตราสัญญาลักษณ์ของสมาคม ประกอบด้วย

 

    1)  สัญญาลักษณ์ รูปไข่ ด้านบนสุด  ลายไทยรูปดอกบัว สื่อถึงความเป็นคนไทย

               2) ภายใน เป็นรูปกราฟแท่ง  สื่อความหมายถึงวิชาชีพเวชสถิติ ที่มีหน้าที่ส่วนหนึ่ง

                  ในการนำเสนอข้อมูล

   3)  เหนือรูปกราฟ  รูปงูพันคบเพลิง สื่อถึงความเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวพันกับงานด้านสาธารณสุข

   4)  ใต้รูปกราฟ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว “ MRST “ เป็นตัวย่อของชื่อสมาคม The Medical  

         record and Statistics Association of Thailand

  5)  ด้านล่างสุด รูปไข่ ชื่อสมาคม สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย 

             6)  ทั้งหมดวางบนพื้นสีขาวเรียบ

              1วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือว่าเป็นวันเกิด สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย       

           1สีประจำสมาคม แดง-ฟ้า  สีแดงหมายถึง สายเลือด..เวช คือหนึ่งเดียว    สีฟ้าหมายถึง เวชอยู่ทุกหนแห่งในระบบสาธารณสุขภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างขวาง

           1สถานที่ตั้งสมาคม   เลขที่ 3/109 ซอยอินทามระ 35 แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

 

       1บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)ของสมาคม 

 

1.        นายประสพชัย   พานาดา          นายกสมาคม

2.        นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี             อุปนายก

3.        นายหัสดี     กระตุฤกษ์            กรรมการ

4.        นางสาวชมพู     มีเจริญ            กรรมการ

5.        นางลภัสรดา      ศิลาโรจน์        กรรมการและปฎิคม

6.        นางสาววิภาศิริ   ชูวงศ์ตระกูล     กรรมการและประชาสัมพันธ์

7.        นายชนัต    ข้อวันนา               กรรมการและนายทะเบียน

8.        นางยุพา    รัชตะปิติ                กรรมการและเหรัญญิก

9.        นางสาวมณีรัตน์   ทองมาก        กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

10.      นางพรรษมน   ขวัญละมูล         กรรมการและเลขานุการ

=ปี พ.ศ. 2555ย้ายไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    ประกาศนียบัตรเวชระเบียน  

=ปี พ.ศ. 2555เกิดหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบันฑิต สาขาเวชระเบียน(Bachelor of Science Program in Medical Record) สบ.(เวชระเบียน)  สบทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี

=ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด

 

          1บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 ของสมาคม 

 

1.        นายประสพชัย   พานาดา          นายกสมาคม

2.        นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี             อุปนายก

3.        นางสาวจิรภัทร  หมอกมาเมิน     กรรมการ

4.        นางผุสดี  เฝือคง                    กรรมการ

5.        นางสมศรี   วิริยะพันธ์              กรรมการ

6.        นายนันทล้านนา   อุตตคำมี       กรรมการ

7.        นางนพมาศ   เครือสุวรรณ           กรรมการละวิชาการ

8.        นางสาววิภาศิริ   ชูวงศ์ตระกูล     กรรมการและประชาสัมพันธ์

9.        นางมณธิชา   ไล่ชะพิษ             กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

10.     นางลภัสรดา      ศิลาโรจน์        กรรมการและปฎิคม

11.     นายหัสดี     กระตุฤกษ์            กรรมการและนายทะเบียน

12.     นางปณิตา    รัชตะปิติ             กรรมการและเหรัญญิก

13.     นางสาวมณีรัตน์   ทองมาก        กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

14.      นางพรรษมน   ขวัญละมูล                 กรรมการและเลขานุการ

15.     นางศศิภา   จันทรา                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

=ปี พ.ศ. 2560ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบันฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of Science (Medical Record)  วท.บ. (เวชระเบียน) ขึ้นกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

=ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบันฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of Science (Medical Record) วท.บ. (เวชระเบียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

=ปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปรับเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน

=ปี พ.ศ. 2562 ได้รับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ตั้งสำนักงานและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ทั้งชุด

 

1ที่ตั้งสำนักงาน วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก  เลขที่ 56 กมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

 

               1บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 3 ของสมาคม  (ปัจจุบัน)

 

1.        นางสมพิศ     รักแดน            นายกสมาคม

2.        นายชัยวัฒน์   พันธ์รัศมี          อุปนายก

3.        นายพรชัย       คำเพิงใจ        กรรมการและนายทะเบียน

4.        นายศาศวัต     ชีระภากร       กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

5.        นางนพมาส     เครือสุวรรณ    กรรมการและวิชาการ

6.        รศ.ดร.ภัทร      พลอยแหวน    กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ

7.        นางพิณทิพย์    ซ้ายกลาง       กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ

8.        นางสมศิริ        พันธุ์ศักดิ์ศิริ    กรรมการและปฏิคม

9.        นางปรีชญา      เขตจัตุรัส      กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

10.     นายวินัย        สุภาพจน์         กรรมการและประชาสัมพันธ์

11.     น.ส.กมลพรรณ   ช่างปั้น        กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12.     นางประนอม    จันทราช        กรรมการและเหรัญญิก

13.     นายพีระ         ดีเลิศ            กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

14.     นางสิริอร       พันธ์โสดา        กรรมการและเลขานุการ

             15. นายธนวัฒน์    ชัยเลิศ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ประวัติสัญลักษณ์  เครื่องหมาย