register

เปิดรับสมัครวันนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น !!!

ใบสมัครการประชุม


1. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
คำนำหน้าชื่อ ::
ชื่อ ::
นามสกุล ::
ตำแหน่ง ::
เบอร์โทรศัพท์ ::
E-mail ::
รูปประจำตัว ::
2. ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ::
ที่อยู่ ::
ตำบล/แขวง ::
อำเภอ/เขต ::
จังหวัด ::
รหัสไปรษณีย์ ::
เบอร์โทรศัพท์ ::
โทรสาร ::
3. ประเภทอาหารที่ต้องการ มังสวิรัต อิสลาม ทั่วไป
4. ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม
หมายเหตุ ::
รหัสยืนยัน ::
กรุณาตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการออกใบเสร็จ (ข้อ.4) ให้ถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูล